एन्टिमाइक्रोवियल प्रतिरोध (Antimicrobial resistance) रोक्न म के गर्न सक्छु?